GDPR-ochrana osobních údajů

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25. 5. 2018

Informace o zpracování získaných osobních údajů

1. Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Zařízení školního stravování Jaroměř, adresa       Na Karlově 181, 551 01 Jaroměř,  IČ 70926719. V otázkách ochrany osobních údajů zpracovávaných naší organizací se můžete obracet na správce pro ochranu osobních údajů na Výše uvedené adrese sídla či kontaktních údajích (tel.: 737 336 766, e-mail: jidelnakarlov@seznam.cz)

2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace obchodního případu, zakázky či uzavření smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou ke splnění z ní vyplývajících závazků a zákonných požadavků. Po této době budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

3. Poskytnutí dotčených osobních údajů Vám žádný právní předpis nenařizuje, ale nelze bez nich realizovat váš obchodní případ či zakázku či uzavřít smlouvu.

4. Máte právo požadovat od naší organizace jakožto správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejichž opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) účinným od 25.5.2018. Do tohoto data se Vaše práva řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně práva požádat o vysvětlení.

5. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Při zpracování Vašich osobních údajů naší organizací/firmou nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve vztahu k Vaší osobě.

7. Kamerový systém na Karlově zajišťuje vykrytí vstupních prostor a šaten – cedulka na vchodových dveřích upozorňující na jeho provoz. Prostor šaten je chráněn kamerovým systémem z důvodu zabezpečení osobního majetku strávníků a nezasahuje do venkovních prostor ani prostor jídelny jako takové.

Provoz v Josefově a na gymnáziu je v objektu školy, kde děti již mají venkovní oděv a obuv odloženy ve školních šatnách a na obědy jen přecházejí v rámci školního areálu. Zde kamerové systémy v jídelně tedy nejsou osazeny.