Zařízení školního stravování Jaroměř

Na Karlově čp.181, 551 01 Jaroměř, IČ: 70926719, DIČ:CZ70926719,

zapsaná  v  obchodním  rejstříku, vedeným  Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 159

___________________________________________________________________________

 

jako provozovatel stravovacích služeb, ( dále jen provozovatel) vydává tento

VNITŘNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ :

Provoz zařízení školního stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., změny a doplňky předpisu, vyhlášky 107/2008 Sb., s účinností od 1. 4. 2008 a zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vyhláškou č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin, vnitřními předpisy Zařízení školního stravování Jaroměř.

 

Hlavním předmětem činnosti provozovatele je poskytování školního stravování žákům a studentům základních škol, gymnázia a Střední školy řemeslné, v době jejich pobytu ve škole a to na základě ujednání se školami. Stravování žáků gymnázia se řídí podle samostatného vnitřního řádu výdejny, která se otevřela dne 1. 10. 2014 a strava je pro tuto výdejnu připravována v Zařízení školního stravování Jaroměř se sídlem Na Karlově 181, Jaroměř a speciálním vozidlem převážena do výdejny se sídlem Lužická 423, Jaroměř. Ve smyslu ustanovení  § 119 z.č. 561/2004 Sb., školský zákon, může provozovatel  zajišťovat také stravování zaměstnanců školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Pro zaměstnance gymnázia je strava také dovážena do výdejny společně se stravou pro žáky gymnázia.

Organizace provozu kanceláře školních jídelen:

 

Platba stravného Na Karlově 181: od 8.00 – 10.00hod. a od  11.00 –  14.15 hod

Platba stravného v Josefově        :  od 7.00 –   8.00hod. a od  11.00 –  12.30hod.

 

Ve výše uvedených časech si lze zaplatit obědy v hotovosti, mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena.

Prosíme o respektování provozu kanceláří, aby se pracovník/ce pokladny v mimo otevírací dobu pokladny mohl/a věnovat dalším činnostem, které jsou nutné pro zajištění stravování. Strávníci gymnázia si obědy v hotovosti mohou zaplatit v kanceláři na Karlově 181.

 

Přihlášky i odhlášky stravy lze provádět:

 telefonicky, osobně, na PC boxu v jídelně, internetových stránkách

www.e-jidelnicek.eu, kde je vyvěšen jídelní lístek

 nejpozději 1 stravný den předem a to do 13,00 hod.

 

Není-li strávník ze stravy řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci/studenti případně zákonní zástupci v případě nezletilého strávníka jsou povinni okamžitě hlásit Zařízení školního stravování Jaroměř změny jména, školy, bydliště, telefonního čísla, případně jiných změn mající vliv na zajištění školního stravování.

 

Cena stravy (jídla) „ výše cen a finanční normativy:

K nahlédnutí na nástěnce šj,, internetových stránkách šj, případně u ředitelky organizace.

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. Sb. zákona č.107/2005).

Doba školního roku je od 1. 9. do 31. 8.

Od 1. 7. 2005 je provozovatel plátcem DPH, a proto je příslušné Dph připočítáno k ceně jídla.

Přihlášení se ke stravování  - čipový systém – ukončení stravování Každý strávník odevzdá řádně vyplněnou přihlášku naší organizace ke stravování do kanceláře šj, přihlásí se ke stravování a zakoupí si stravovací čip ve výši 130,- Kč. Přihlášku si lze vyzvednut přímo v kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách šj, kde lze přihlášku přímo vyplnit a elektronicky odeslat do šj i v tomto případě je však třeba se dostavit do kanceláře šj, zakoupit si stravovací čip a zaplatit si stravu na počet stravných dní na základě svého uvážení. Následné platby stravy budou hrazeny na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Způsob platby lze průběžně změnit. Strávník společně s čipem obdrží přihlašovací údaje na internetové objednávání. V případě, že strávník se rozhodne platit převodem z účtu, pak obdrží číslo účtu šj společně s variabilním symbolem. V případě platby inkasem obdrží podklady pro zřízení inkasa ve své bance, potvrzení o zřízení inkasa musí donést do šj k založení, aby inkasa mohla být prováděna.

  • Při ztrátě čipu je nutno tuto skutečnost okamžitě hlásit v kanceláři stravovacího zařízení. Čip bude zablokován na základě zakoupení nového čipu, strávník tak nepřijde o své peníze a o již objednané obědy. Při pozdějším nálezu, čip zařízení školního stravování zpět odkoupí v případě, že čip bude nepoškozený a plně funkční.

Při ukončení stravování strávník případně jeho zákonný zástupce vyplní žádost o ukončení stravování, na základě které bude strávník ze stravování vyřazen a dojde i k finančnímu vyrovnání mezi školní jídelnou a strávníkem/zákonným zástupcem. Žádost o ukončení stravování si lze stáhnout na těchto stránkách případně přímo v kanceláři šj. Hotovost vracíme pouze plnoletým žákům/ studentům a zákonným zástupcům žáků proti podpisu. Organizace čip odkoupí pouze od majitele čipu, případně jeho zákonného zástupce po prokázání, že je čip skutečně jeho. Přeplatky budou vráceny pouze při ukončení stravování, běžně jsou převáděny do dalšího školního roku. Přeplatky jsou vraceny stejným způsobem, kterým byly vloženy.

Placení stravného

Cena stravného pro žáky a studenty škol zahrnuje pouze potravinové náklady, které si hradí sami, případně jejich zákonní zástupci. Na takto dotovanou stravu mají nárok pouze ve dnech, kdy jsou přítomni ve škole a v první den nemoci.

Ostatní strávníci platí plnou výši stravy dle aktuální „ výši cen a finančních normativů“.

Hotově:

- platbu za stravné je nutno na stravovací konto strávníka vložit do pokladny stravovacího zařízení. Přihlášení ke stravě je provedeno dle žádosti strávníka a nebo jeho zákonného zástupce, nejdříve však od následujícího dne ode dne zaplacení. Platba však musí být provedena do 13 hod., aby strávník mohl mít oběd přihlášen již na následující varný den.

Bezhotovostním platebním stykem:           

  • inkasem:. inkaso z účtu provádíme vždy kolem 17. dne v měsíci na následující měsíc (na červenec a srpen inkaso neprovádíme z důvodu prázdnin, kdy nevaříme pro žáky). Bližší informace vám budou podány v kanceláři zařízení. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravě ( chod č.1 ). Peníze za odhlášenou stravu se odečítají od platby na následující měsíc.
  • příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu zařízení školního stravování s variabilním symbolem strávníka, který obdrží v kanceláři zařízení. Došlá částka bude přiřazena příslušnému strávníkovi dle variabilního symbolu a ten bude automaticky přihlášen ke stravě ( chod č.1 ) následující den od připsání platby na stravovací účet. Nahlásí-li strávník/zákonný zástupce strávníka v kanceláři zařízení školního stravování, že si stravu chce přihlašovat sám, bude mu toto umožněno a ani po přičtení peněz se mu strava automaticky nepřihlásí.

 

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole

a první den nemoci.

 

Žáci nebo jejich zákonní zástupci  si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst.2, vyhláška 107 Sb., o školním stravování, § 2 odst.7 a § 4 odst.9) , v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda. Strava vydaná do jídlonosiče je určená k okamžité konzumaci. ŠJ za stravu odpovídá pouze po dobu výdeje do jídlonosiče, nezodpovídá za nákazu vzniklou při přepravě jídla v jídlonosiči.

 

VÝDEJNÍ DOBA NA KARLOVĚ:

Snídaně vydáváme od   6.00 hod.  do  7.15 hod. – žáci škol

Snídaně vydáváme od   7.15 hod.  do  7.30 hod. – cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 11.00 hod.  do 11.15 hod.–  cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 11.15 hod   do 14.20 hod.–  žáci a zaměstnanci škol         

Večeře vydáváme  od 16.45 hod.   do 17.15 hod.–  žáci škol

Večeře vydáváme  od 17.15 hod.   do 17.30 hod.–  cizí strávníci

VÝDEJNÍ DOBA NA GYMNÁZIU:

Obědy vydáváme   od 11.00 hod.  do 11.15 hod.–  cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 11.15 hod   do 14.20 hod.–  žáci a zaměstnanci škol

VÝDEJNÍ DOBA V JOSEFOVĚ:

Kompletace pokrmů pro pečovatelskou službu a jídlonosičů od 10.00hod.  do 10.20hod.

Obědy vydáváme od 11.15hod. do 11.30 hod. – cizí strávníci

Obědy vydáváme od 11.30 do 13.45hod. – žáci a zaměstnanci škol

 

NA VŠECH PROVOZOVNÁCH ORGANIZACE MAJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOL VÝJIMKU, OBĚDY MOHOU ODEBÍRAT V DOBĚ VÝDEJE PRO ŽÁKY. JEDNÁ SE VŠAK O VÝDEJ POUZE NA TALÍŘ, V PŘÍPADĚ ŽE SI ZAMĚSTNANEC ŠKOLY CHCE OBĚD VYZVEDNOUT DO JÍDLONOSIČE MUSÍ SI JEJ VYZVEDNOUT V DOBĚ VÝDEJE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY. TO SAMÉ PLATÍ I V PŘÍPADĚ NEMOCI ŽÁKA, KDY JE OBĚD VYDÁVÁN DO JÍDLONOSIČE.

V DOBĚ VÝDEJE PRO ŽÁKY SE DO JÍDLONOSIČE STRAVA NEVYDÁVÁ!!!

Provoz jídelny Na Karlově 181-  ve vestibulu jídelny si strávníci odloží tašky na regály, kabáty a bundy na věšáky. Při vstupu do jídelny jsou k dispozici umyvadla a papírové ručníky na osušení rukou  a strávníci pokračují podél zábradlí k výdejnímu pultu. Při čekání na jídlo, zachovávají pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip, ohlásí se v kanceláři jídelny, kde je mu vydán náhradní lístek a nebo si stravenku vytiskne u Pc boxu pod svými přihlašovacími údaji.. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně v sedě u stolu. Po jídle odnesou tác s použitým nádobím k určenému místu - pojízdnému pásu, kde odkládají celý tác jednotlivě za sebou.

Provoz jídelny v Josefově- strávníci vstupují do jídelny v přezůvkách z chodby školy, postupují směrem k výdeji. Při čekání na jídlo, zachovávají pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip, ohlásí se u výdejního okénka paní kuchařce, která si strávníka dohledá v počítači. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně v sedě u stolu. Po jídle odnesou tác s použitým nádobím k určenému místu - kde nádobí odkládají.

 

Provoz výdejny na gymnáziu -  při čekání na jídlo strávníci zachovávají pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip bude obsluhou výdejny dohledán v počítači a strava mu v případě řádného přihlášení bude vydána. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně vsedě u stolu. Po jídle odnesou použité nádobí k určenému místu, kde bude obsluhou odebráno a umyto. Strávníci si polévku nalévají sami z elektrického ohřevného hrnce přímo ve výdejně a dbají na maximální opatrnost, zachování hygienických předpisů a bezpečnosti své i ostatních.

 

Přeprava stravy do výdejny na gymnázium – Zařízení školního stravování Jaroměř stravu v sídle Na Karlově 181, Jaroměř a zajistí převoz stravy do výdejny speciálním vozidlem za dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů.

 

Do  jídelny nemají přístup osoby, které se zde nestravují.

 

Dohled ve šj na Karlově a v Josefově Pracovnice školní jídelny je oblečena v pracovním oblečení, čímž je na první pohled k rozeznání. Zajišťuje dohled u výdeje, v jídelně dbá na řádné chování a bezpečnost strávníků a pořádek ve stravovacím zařízení. Usměrňuje strávníky, aby se nepředbíhali a neběhali, nekřičeli v prostorách jídelny apod.. Dohlíží na to, aby každý strávník zanechal po sobě na stole pořádek a odnesl si použité nádobí na určené místo. Dojde-li k potřísnění podlahy (polévka, hlavní jídlo, nápoj,…), nebo rozbití nádobí, učiní okamžitá nápravná opatření, aby nedošlo k uklouznutí či poranění. Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí úraz ředitelce zařízení, nebo její zástupkyni v případě její nepřítomnosti a poskytne první pomoc. Provede zápis v knize úrazů.

Do jídelny je zakázáno vstupovat a pohybovat se na kolečkových bruslích a obdobném sportovním vybavení, rovněž platí zákaz vstupu se zvířaty do budovy školní jídelny.

 

Dohled ve výdejně na gymnáziu – zajišťuje odběratel.

 

Problémy nebo své připomínky k pokrmům a technické nebo hygienické závady hlásí strávník ihned ředitelce zařízení, aby se mohla zajistit okamžitá náprava.

Na pozdější stížnosti může být brán zřetel jen stěží. 

 

Organizace si vyhrazuje právo příležitostně měnit časový úsek jednotlivých výdejů  případně i jiné změny například na základě vládního nařízení/doporučení nebo pro nutné zajištění provozu.

Všichni strávníci jsou povinni se těmito změnami řídit.

 

 

 

 

Za hrubé porušení kázně může ředitelka zařízení strávníka vyřadit a vyloučit ze stravování.

 

telefony do školní jídelny na Karlově 181: 491812472, 491811027, 491811064, 737207285

telefon do školní jídelny v Josefově :          724 074 654      

ředitelka organizace:                                    737 336 766

 

Strávníci jsou povinni se plně řídit tímto vnitřním řádem, pokyny ředitelky i ostatního personálu stravovacího zařízení.    

 

                                                           

V Jaroměři dne 24. 8. 2020                                                                     Jana Balcarová

                                                                                                  ředitelka stravovacího zařízení