Zařízení školního stravování Jaroměř

Na Karlově čp.181, 551 01 Jaroměř, IČ: 70926719, DIČ:CZ70926719,

zapsaná  v  obchodním  rejstříku, vedeným  Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 159

___________________________________________________________________________

jako provozovatel stravovacích služeb, ( dále jen provozovatel) vydává tento

VNITŘNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ:

Provoz zařízení školního stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., změny a doplňky předpisu, vyhlášky 107/2008 Sb., s účinností od 1. 4. 2008 a zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vyhláškou č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin, vnitřními předpisy Zařízení školního stravování Jaroměř.

 

Hlavním předmětem činnosti provozovatele je poskytování školního stravování žákům a studentům základních škol, gymnázia a Střední školy řemeslné, v době jejich pobytu ve škole a to na základě ujednání se školami. Stravování žáků gymnázia se řídí podle samostatného vnitřního řádu výdejny, která se otevřela dne 1. 10. 2014 a strava je pro tuto výdejnu připravována v Zařízení školního stravování Jaroměř se sídlem Na Karlově 181, Jaroměř a speciálním vozidlem převážena do výdejny se sídlem Lužická 423, Jaroměř. Ve smyslu ustanovení  § 119 z.č. 561/2004 Sb., školský zákon, může provozovatel  zajišťovat také stravování zaměstnanců školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Pro zaměstnance gymnázia je strava také dovážena do výdejny společně se stravou pro žáky gymnázia.

 

Organizace provozu kanceláří školních jídelen:

 

Platba stravného Na Karlově 181: od 6.30 –   11:00hod. a od 11.20 – 14.00 hod

( v případě nepřítomnosti prosím zvoňte na zvonek u okénka )

Žáci/studenti/zaměstnanci školy na Gymnáziu využívají kancelář na Karlově.

Žáci/studenti/zaměstnanci školy v Josefově  využívají kancelář na Karlově .

 

Ve výše uvedených časech si lze zaplatit obědy v hotovosti, mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena.

Prosíme o respektování provozu kanceláří, aby se pracovník/ce pokladny v mimo otevírací dobu pokladny mohl/a věnovat dalším činnostem, které jsou nutné pro zajištění provozu. Strávníci gymnázia si obědy v hotovosti mohou zaplatit v kanceláři na Karlově 181.

Další možné formy placení obědů: inkasa, bankovní převod.

Přihlášky i odhlášky stravy lze provádět:

 telefonicky, osobně, na PC boxu v jídelně, internetových stránkách

www.e-jidelnicek.eu, kde je vyvěšen jídelní lístek

 nejpozději však 1 stravný den předem a to do 12:30 hod.

 

Není-li strávník ze stravy řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci/studenti případně zákonní zástupci v případě nezletilého strávníka jsou povinni okamžitě hlásit Zařízení školního stravování Jaroměř změny jména, školy, bydliště, telefonního čísla, emailové adresy, čísla účtu případně dalších změn mající vliv na zajištění školního stravování, a to písemnou formou na email jidelnakarlov@seznam.cz.

 

Ceny stravy daných věkových skupin jsou k nahlédnutí na :

 

  • webových stránkách školní jídelny
  • v kanceláři šj u ředitelky organizace na Karlově

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na celou dobu daného školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku bez ohledu na měsíc, kdy mají narozeniny (viz. Sb. zákona č.107/2005).

Doba školního roku je od 1. 9. do 31. 8.

Od 1. 7. 2005 je provozovatel plátcem DPH, a proto je příslušné Dph připočítáno k ceně jídla.

 

Přihlášení se ke stravování  - čipový systém – ukončení stravování Každý nový strávník či zákonný zástupce nezletilého strávníka osobně odevzdá v kanceláři šj  řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, na základě toho se přihlásí ke stravování, zakoupí si stravovací čip ve výši 130,- Kč a pořeší formu platby za stravu.

Přihlášku ke stravování si lze vyzvednut přímo v kanceláři šj a na místě vyplní nebo na www.ejidelnicek.eu, kde lze přihlášku přímo vyplnit a i elektronicky odeslat do šj, i v tomto případě je však třeba se osobně dostavit do kanceláře šj, zakoupit si stravovací čip a pořešit formu platby.

První platba za stravu je nutná provést v hotovosti na počet stravných dní dle svého uvážení.

Každý nový strávník obdrží společně se zakoupeným čipem přihlašovací údaje, pomocí kterých si může přihlašovat/odhlašovat stravu přes www.e-jidelnicek.eu a to 1 stravný den na následující stravný den do 12:30hod.

Následné platby stravy budou hrazeny na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Způsob platby lze průběžně změnit písemném nahlášení a email šj dle svých potřeb.

Způsoby možných plateb viz níže.

  • Při ztrátě čipu je nutno tuto skutečnost okamžitě hlásit v kanceláři stravovacího zařízení. Čip bude zablokován na základě zakoupení nového čipu, strávník tak nepřijde o své peníze a o již objednané obědy. Při pozdějším nálezu, čip šj zpět odkoupí v případě, že čip bude nepoškozený a plně funkční.

Při ukončení stravování strávník případně jeho zákonný zástupce vyplní žádost o ukončení stravování, na základě, které bude strávník ze stravování vyřazen a dojde i k finančnímu vyrovnání mezi školní jídelnou a strávníkem/zákonným zástupcem. Žádost o ukončení stravování si lze stáhnout na www.skolnijidelnajaromer.cz pod záložkou „přihlášení/odhlášení případně přímo v kanceláři šj. Hotovost vracíme pouze plnoletým žákům/ studentům a zákonným zástupcům žáků proti podpisu, a to v případě, že peníze byly ve šj složeny v hotovosti. V případě zaslání peněz bankovním převodem, přeplatek převedeme na účet, ze kterého byly zaslány. Organizace čip odkoupí pouze od majitele čipu, případně jeho zákonného zástupce po prokázání, že čip skutečně patří jim. Přeplatky budou vráceny pouze při ukončení stravování, běžně jsou převáděny do dalšího školního roku, nevkládejte tedy prosím zbytečně vysoké částky na svá stravovací konta.

Placení stravného

Cena stravného pro žáky a studenty škol zahrnuje pouze potravinové náklady, které si hradí sami, případně jejich zákonní zástupci. Na takto dotovanou stravu mají nárok pouze ve dnech, kdy jsou přítomni ve škole a v první den nemoci. Strávník /zákonný zástupce má právo si vybrat z níže uvedených možností plateb za stravu. Tuto formu platby si zaškrtne v přihlášce ke stravování a v průběhu stravování má strávník/zákonný zástupce právo si typ platby kdykoli písemně změnit.

Ostatní strávníci platí plnou výši stravy dle aktuální „ výši cen a finančních normativů“, tato výše je kdykoli k nahlédnutí na stránkách šj: www.skolnijidelnajaromer.cz

 

Hotově:

- platbu za stravné je nutno na stravovací konto strávníka vložit do pokladny stravovacího zařízení. Přihlášení ke stravě je provedeno dle žádosti strávníka a nebo jeho zákonného zástupce, nejdříve však od následujícího dne ode dne zaplacení. Platba však musí být provedena do 12:30 hod., aby strávník mohl mít oběd přihlášen již na následující varný den.

Bezhotovostním platebním stykem:           

  • inkasem:. inkaso z účtu provádíme vždy přibližně kolem 15 - 17. dne v měsíci na následující měsíc (na červenec a srpen inkaso neprovádíme z důvodu prázdnin, kdy nevaříme pro žáky). Bližší informace vám budou podány v kanceláři zařízení. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravě ( chod č.1 ), tento chod si lze změnit 1 stravný den na následující stravný den do 12:30. Přičtené peníze za odhlášenou stravu se odečítají od platby na následující měsíc.
  • příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu Zařízení školního stravování s variabilním symbolem strávníka, který obdrží v kanceláři zařízení. Došlá částka bude přiřazena příslušnému strávníkovi dle variabilního symbolu a ten bude automaticky přihlášen ke stravě ( chod č.1 ) následující den od připsání platby na stravovací účet. Tyto přihlášené chody si již každý sám změní 1 stravný den na následující stravný den do 12:30. Nahlásí-li strávník/zákonný zástupce strávníka v kanceláři šj, že si stravu chce přihlašovat sám, bude mu toto umožněno a ani po přičtení peněz se mu strava automaticky nepřihlásí, je však třeba nám toto nahlásit v opačném případě se mu obědy budou automaticky přihlašovat po dobu co mu dají peníze. ¨

Peníze je třeba zasílat včas – 3-4 dny může trvat, nežli se peníze na náš účet připíší. Do doby, kdy připsanou platbu fyzicky neuvidíme na výpise z účtu nemůže být brán zřetel na případné dotazy, že peníze byly odeslány. NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VARIABILNÍ SYMBOL, ABY SE PLATBA SPRÁVNĚ MOHLA SPÁROVAT SE SPRÁVNÝM STRÁVNÍKEM, KTERÉMU PENÍZE JSOU POSLÁNY!

 

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole

a první den nemoci.

 

 

Žáci nebo jejich zákonní zástupci mají právo si odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst.2, vyhláška 107 Sb., o školním stravování, § 2 odst.7 a § 4 odst.9) , v dalších dnech nemoci mohou být tyto obědy odebírány pouze za plnou cenu a již za podmínek výdeje pro cizí strávníky.

V případě mimořádného nařízení vlády ČR může být strava do jídlonosičů vydávána i v nepřítomnosti žáka ve škole ( například při nařízené distanční výuce ).Vždy je to však v tomto případě na základě mimořádného nařízení vlády ČR. V době nebezpečí nákazy infekčním onemocněním ( např. Covic 19,… ) strávníci/zákonní zástupci jsou povinni se řídit příslušnými pokyny ředitelky organizace a nařízením vlády. Zákonní zástupci nezletilého dítěte mají právo si ve šj zažádat o zaslání přihlašovacích údajů na e-jidelnicek.eu, tento přihlašovací údaj jim bude zaslán na email, který je uveden na přihlášce ke stravování    nebyla-li nám písemně nahlášená změna. Po telefonu přihlašovací údaje nesdělujeme, abychom tyto údaje neposkytli špatné osobě. Strávníci během zajištění stravy mají vypnutou veškerou techniku pořizující obrazový či zvukový záznam. Pořizování/šíření zvukových nebo obrazových záznamů, kterýchkoli osob bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem ( § 84 a §85 ).

Strava vydaná do jídlonosiče je určená k okamžité konzumaci. ŠJ za stravu odpovídá pouze po dobu výdeje do jídlonosiče, nezodpovídá za nákazu vzniklou při přepravě či uchovávání jídla v jídlonosiči.

 

VÝDEJNÍ DOBA NA KARLOVĚ  A NA GYMNÁZIU:

 

Snídaně vydáváme od   6.00 hod.  do  7.15 hod. – žáci škol

Snídaně vydáváme od   7.15 hod.  do  7.30 hod. – cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 10.30 hod.  do 11.00 hod.–  cizí strávníci

                               od 14:15 hod. do 14:20 hod. – cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 11.20 hod   do 14.20 hod.–  žáci a zaměstnanci škol          

Večeře vydáváme  od 16.45 hod.   do 17.15 hod.–  žáci škol

Večeře vydáváme  od 17.15 hod.   do 17.30 hod.–  cizí strávníci

 

VÝDEJNÍ DOBA V JOSEFOVĚ:

 

Obědy vydáváme od 10:30hod. do 11.00 hod. – cizí strávníci

                             od 13:40 hod. do 13:45 hod. – cizí strávníci                            

Obědy vydáváme od 11.20 do 13.45hod. – žáci a zaměstnanci škol

 

NA VŠECH PROVOZOVNÁCH ORGANIZACE MAJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOL VÝJIMKU, OBĚDY MOHOU ODEBÍRAT V DOBĚ VÝDEJE PRO ŽÁKY.

JEDNÁ SE VŠAK O VÝDEJ POUZE NA TALÍŘ, V PŘÍPADĚ ŽE SI ZAMĚSTNANEC ŠKOLY CHCE OBĚD VYZVEDNOUT DO JÍDLONOSIČE MUSÍ SI JEJ VYZVEDNOUT V DOBĚ VÝDEJE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY NEBO SI DO JÍDELNY DÁT OZNAČENÝ JÍDELONOSIČ viz strana 5 / způsob 1 /.

 

 

 

V PŘÍPADĚ NEMOCI ŽÁKA/STUDENTA SI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MŮŽE 1. DEN NEMOCI OBĚD VYZVEDNOUT 3 ZPŮSOBY A TO ZA DOTOVANOU CENU:

1/ OZNAČENÝ JÍDLONOSIČ SI RÁNO DÁ DO ŠJ, A KDYKOLI V PRŮBĚHU VÝDEJE SI HO NA URČENÉM MÍSTĚ ZASE VYZVEDNE

2/ PŘIJDE V ČASE URČENÉM PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A OBĚD MU JE VYDÁN DO VLASTNÍHO JÍDLONOSIČE

3/ PŘIJDE KDYKOLI V PRŮBĚHU VÝDEJE PRO ŽÁKY, OBĚD MU JE VŠAK VYDÁN NA TALÍŘ A SÁM SI HO U STOLU K TOMU URČENÉM PŘENDÁ DO VLASTNÍHO JÍDLONOSIČE.

- OD DRUHÉHO DNE NEMOCI ŽÁKA /STUDENTA JSOU JIŽ BRÁNI JAKO CIZÍ STRÁVNÍCI ZA PLNOU CENU OBĚDA. JIŽ SI MUSÍ OBĚDY VYZVEDÁVAT POUZE JAKO CIZÍ STRÁVNÍKY, PŘÍPADNĚ SI OBĚDY VČAS ODHLÁSIT!

V DOBĚ VÝDEJE PRO ŽÁKY SE DO JÍDLONOSIČE STRAVA NEVYDÁVÁ!!!

 

Provoz Na Karlově 181-  ve vestibulu jídelny si strávníci odloží tašky do šaten, kabáty a bundy na věšáky. Při vstupu do jídelny jsou k dispozici umyvadla a papírové ručníky na osušení rukou a strávníci pokračují podél zábradlí k výdejnímu pultu. Při čekání na jídlo, dodržují pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip, ohlásí se v kanceláři jídelny, kde je mu vydán náhradní lístek, nebo si stravenku vytiskne u Pc boxu pod svými přihlašovacími údaji. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně v sedě u stolu. Po jídle odnesou tác s použitým nádobím na pojízdný pásu, kde ho odkládají jednotlivě za sebou. Plně se řídí a poslouchá pokyny dohledu šj.

Provoz v Josefově- strávnícivstupují do jídelny v přezůvkách z chodby školy, postupují směrem k výdeji. Při čekání na jídlo dodržují pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip, ohlásí se u výdejního okénka paní kuchařce, která si strávníka dohledá v počítači. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně v sedě u stolu. Strávníci si polévku nalévají sami z elektrického ohřevného hrnce přímo v jídeně a dbají na maximální opatrnost, zachování hygienických předpisů a bezpečnosti své i ostatních. Po jídle odnesou tác s použitým nádobím k určenému okénku. Plně se řídí a poslouchá pokyny dohledu šj.

Provoz na gymnáziu -  při čekání na jídlo strávníci dodržují pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip bude obsluhou výdejny dohledán v počítači a strava mu v případě řádného přihlášení bude vydána. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně vsedě u stolu. Po jídle odnesou použité nádobí k určenému okénku. Strávníci si polévku nalévají sami z elektrického ohřevného hrnce přímo ve výdejně a dbají na maximální opatrnost, zachování hygienických předpisů a bezpečnosti své i ostatních. Dohled zajišťují zaměstnanci gymnázia.

Přeprava stravy do výdejen: Zařízení školního stravování Jaroměř zajistí převoz stravy do výdejen speciálním vozidlem za dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů.

 

Do všech provozů zařízení strávník řádně vstupuje vstupními dveřmi, řadí se za sebou              ( nepředbíhá ). Z důvodu zajištění klidného stolování může být vpuštěno do jídelny pouze tolik strávníků, kolik je sedacích míst u stolů. Dohled tedy v případě plné jídelny více strávníků nevpustí, prosíme, aby se strávníci u dveří jídelny řadili tak jak přichází, aby se předešlo případnému nedorozumění. V případě potřeby běžte přímo za ředitelkou šj, která s vámi pořeší daný problém. Například v případě potřeby stihnutí autobusu, odpoledního vyučování, ZUŠ a jiné prosím nepředbíhejte, ale oslovte ředitelku zařízení, jistě nalezneme řešení. Jinak by hrozilo, že by jste byli dohledem vykázáni na konec fronty za předbíhání.

Do jídelny nemají přístup osoby, které se zde nestravují!

Dohled ve šj na Karlově a v Josefově Pracovnice školní jídelny je oblečena v pracovním oblečení, čímž je na první pohled k rozeznání. Zajišťuje dohled u výdeje, v jídelně dbá na řádné chování a bezpečnost strávníků a pořádek ve stravovacím zařízení. Usměrňuje strávníky, aby se nepředbíhali, neběhali, nekřičeli v prostorách jídelny apod.. Dohlíží na to, aby každý strávník zanechal po sobě na stole pořádek a odnesl si použité nádobí na určené místo. Dojde-li k potřísnění podlahy (polévka, hlavní jídlo, nápoj,…), nebo rozbití nádobí, učiní okamžitá nápravná opatření, aby nedošlo k uklouznutí či poranění. Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí úraz ředitelce zařízení, nebo její zástupkyni v případě její nepřítomnosti, poskytneme  první pomoc. Provedeme zápis v knize úrazů.

 

Dohled  na gymnáziu – zajišťuje odběratel.

 

Problémy nebo své připomínky k pokrmům a technické nebo hygienické závady hlásí strávník ihned ředitelce zařízení, aby se mohla zajistit okamžitá náprava.

Na pozdější stížnosti může být brán zřetel jen stěží. 

Do jídelny je zakázáno vstupovat a pohybovat se na kolečkových bruslích a obdobném sportovním vybavení, rovněž platí zákaz vstupu se zvířaty do všech prostor školní jídelny.

Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně k veškerému majetku na všech provozovnách Zařízení školního stravování Jaroměř. Strávníci/zákonní zástupci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek ostatních strávníků a majetek Zařízení školního stravování. Strávníci do šj nenosí věci, které nejsou potřeba při stolování, cenné předměty a větší obnosy peněz. Strávníci/zákonní zástupci jsou povinni do šj chodit čistě a přiměřeně upraveni a vhodně oblečeny v zájmu slušnosti stolování. JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ VNÁŠET DO JÍDELNY ALKOHOLICKÉ NÁPOJE.

Organizace si vyhrazuje právo příležitostně měnit časový úsek jednotlivých výdejů případně i jiné změny například na základě vládního nařízení/doporučení nebo pro nutné zajištění provozu.

Všichni strávníci/zákonní zástupci jsou povinni se těmito změnami řídit!!!

Za hrubé porušení kázně může ředitelka zařízení strávníka vyřadit a vyloučit ze stravování.

 

telefony do kanceláře školní jídelny na Karlově 181: 491 811 064

                                                                                     491 811 027

Telefon do kuchyně školní jídelny na Karlově 181:   491 811 196

telefon do školní jídelny v Josefově :                          724 074 654      

ředitelka organizace:                                                    737 336 766

 

Strávníci/zákonný zástupci jsou povinni se plně řídit tímto vnitřním řádem, pokyny ředitelky i ostatního personálu stravovacího zařízení. Vztahy strávníků/zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.                                                            

V Jaroměři dne 01.01. 2023                                                                  Jana Balcarová                                                                                                      

                                                                                                ředitelka stravovacího zařízení